Zanpazu Bizirik Elkarlana-(e)k argitaratua | apirila 1, 2009

Kontuz!!! S.O.S Zanpazu.

DESDE ZANPAZU BIZIRIK SE ESTÁ VALORANDO ESTÁ NUEVA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL BOTHA EL día 1 DE ABRIL DEL 2009. En pocas horas vamos a publicar un nuevo comunicado público.

Colabora mandando información/opiniones/… a zanpazubizirik@gmail.com

EUSKERA
EUSKO JAURLARITZA
INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
2329
Jendaurrean jartzen da “Zanpazuko Parke Eolikoa” instalaziorako
administrazio-baimenaren eskaera-espedientea eta
ingurumen-inpaktuko deklarazioa, Amurrio, Urkabustaiz eta
Aiarako udal-mugapeetan.
Euskal Autonomia Erkidegoan, parke eolikoen bidez, energia
eolikoarekin argindarra ekoizteko instalazioak baimentzeko prozedura
arautzen duen maiatzaren 28ko 115/2002 Dekretuaren (02.06.10eko
EHAA) 7.2. eta 13. artikuluetan eta proiektuen ingurumen-inpaktua
ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko
1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren (2008.01.26ko BOE) 9. artikuluan
aurreikusitakoari jarraiki, eta betiere Euskadiko ingurumena
babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean (98.03.27ko EHAA) aurreikusitakoari
dagokionez, jendaurrean ikusgai jartzen da honako
instalazio hau (GAMESA ENERGIA, SA sozietatea da instalazioaren
eskatzailea):
– ERREF.: Zanpazuko Parke Eolikoa
– Eskatzailea: Gamesa Energia, SA
– Eskaeraren xedea: Administrazio-baimena eta ingurumeninpaktuko
deklarazioa.
– Kokalekua: Amurrio, Urkabustaiz eta Aiarako udal-mugapeak.
– Xedea: Energia elektrikoa sortzea.
Ezaugarriak:
– Aerosorgailu kopurua: 5
– Unitateko potentzia: 2 MW
– Parkearen potentzia osoa: 10 MW
– Urtean aurreikusitako produkzio osoa: 18.479 MWh/urte
– Aerosorgailu bakoitzaren altuera: 78 m.
– Errotorearen diametroa: 90 m.
– Sekzionamendu- eta kontrol-zentroa: 30 Kv.
– Interkonexio elektrikoak: lurrazpiko kanalizazio elektrikoak, goitentsioko,
kontroleko eta lurreko eroaleekin. Kanalizazioen guztizko
luzera: 2.697 metro.
– Aire bidezko eta lurpeko ebakuazio-linea, 30kV-koa, jatorria
sekzionamendu- eta kontrol-zentroan eta amaiera Aiarako BATean
duena, lurpean dagoenaren luzera 2.159 m. eta airean dagoenarena
10.485 m. izanik.
– Aurrekontua:: 12.331.935,26.- euro
Jende guztiak jakin dezan ematen da argitara informazio hau,
proiektua eta Ingurumen Inpaktuari buruzko Azterlana bulego honetan
(Vitoria-Gasteiz, Samaniego kalea, 2. zenbakia) aztertuak izan daitezen,
eta egokitzat jotzen diren alegazioak aurkeztu ahal izateko, bi aletan,
hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik
hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2009ko martxoaren 6a.– Lurralde Bulegoko Burua,
SABIN ZUGADI BARRÓN.

CASTELLANO
GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
2329
Información pública del expediente de solicitud de autorización
administrativa y declaración de impacto ambiental de la instalación
“Parque Eólico de Zanpazu”, en los términos municipales de
Amurrio, Urkabustaiz y Aiala.
A los efectos previstos en los Art. 7.2 y 13 del Decreto 115/2002,
de 28 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la autorización
de las instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de la energía eólica, a través de parques eólicos, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 10.06.02), y Art. 9
del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos (BOE 26.01.08), en relación con lo previsto
en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco (BOPV 27.03.98), se somete a información pública la
siguiente instalación, cuyo peticionario es GAMESA ENERGIA, S.A.
REF.: Parque Eólico de Zanpazu
– Peticionario: Gamesa Energia, S.A.
– Objeto de la petición: Autorización administrativa y declaración
de impacto ambiental.
– Emplazamiento: Términos municipales de Amurrio, Urkabustaiz
y Aiala.
– Finalidad: Producción de energía eléctrica.
Caracteristicas:
– Nº de aerogeneradores: 5
– Potencia unitaria: 2 MW.
– Potencia total del parque: 10 MW
– Producción neta anual prevista: 18.479 MWh/año
– Altura de cada aerogenerador: 78 m.
– Diámetro del rotor: 90 m.
– Centro de seccionamiento y control: 30 Kv.
– Interconexiones Eléctricas: Canalizaciones eléctricas subterráneas
incluyendo conductores de potencia en alta tensión, de
control y tierra. Longitud total de canalizaciones: 2.697 metros.
– Línea de evacuación aéro-subterránea 30kV con origen en el
centro de seccionamiento y control y final en la SET Aiala con una
longitud en soterrado de 2.159 m y en aéreo de 10.485 m.
– Presupuesto: 12.331.935,26.- euros
Lo que se hace público para conocimiento general, para que
pueda ser examinado el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental
en esta Oficina Territorial, sita en Vitoria-Gasteiz, calle Samaniego
nº 2 y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen
oportunas en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este anuncio.
Vitoria-Gasteiz, a 6 de marzo de 2009.– El Jefe de la Oficina
Territorial, SABIN ZUGADI BARRÓN.

kartel2

desktop1

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s

Atalak

%d bloggers like this: